Scarpetta Restaurant

Scarpetta Restaurant

Location
Philadelphia, Pennsylvania

Areas
Public Spaces

Year
2016